STATUT KOLESARSKEGA KLUBA ROGAŠKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Kolesarski klub Rogaška (v nadaljevanju KK), je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih združuje ljubiteljstvo do kolesarskega športa.

2. člen

Ime društva je KOLESARSKI KLUB ROGAŠKA, skrajšano ime je KK Rogaška.

3. člen

Kolesarski klub Rogaška je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa kot zastopnik predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

4. člen

Kolesarski klub ima svoj pečat pravokotne oblike, velikosti 40 x 17 mm z napisom Kolesarski klub Rogaška in emblemom kolesarja.

5. člen

Sedež Kolesarskega kluba Rogaška je: Rogaška Slatina. Sklep o spremembi naslova sedeža kluba v istem naselju lahko sprejme občni zbor ali upravni odbor KK.

6. člen

KK Rogaška je prostovoljni član Kolesarske zveze Slovenije.

7. člen

KK deluje javno in po demokratičnih načelih. Javnost dela zagotavlja z obveščanjem članov preko klubskih glasil, članskih sestankov, s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba in preko sredstev javnega obveščanja. Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov javne, organizira tiskovne konference, okrogle mize, na svoje seje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba.

II. NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA

8. člen

Namen kluba je organizirati in spodbujati aktivnosti v zvezi s športom, turizmom, kulturo, varstvom okolja, vzgojo in izobraževanjem ter zdravstvenega varstva.
Poleg tega je namen kluba, spodbujati kolesarsko dejavnost, vzgajati članstvo, skrbeti za pravila obnašanja in prispevati k razvoju kolesarstva v občini in širše.

9. člen

Namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:
– NA PODROČJU ŠPORTA:
• populariziranje kolesarskega športa, kot zdravo preživljanje prostega časa in njegov pozitiven vpliv na varstvo okolja,
• skrb za čim boljšo pripravljenost rekreativnih in tekmovalnih kolesarjev kluba, jim omogočati po zmožnostih čim boljše pogoje treninga po zmožnostih šolati učitelje kolesarjenja iz lastnih vrst,
• učenje voženj s kolesi na različnih terenih, učenje voženj v varovanem naravnem okolju (narodni parki, gozdovi, mokrišča itd.),
• učenje voženj z različnimi vrstami koles mlado generacijo in učenje starejših generacij ,
• praktičnih prikazov v sklopu sodelovanja s policijo, Svetom za varstvo v prometu, ZŠAM in šolami,
• učenje uporabe pravilnih treningov za bodoče tekmovalce v kolesarstvu,
• organiziranje prireditev in akcij, ki so v interesu članstva, množičnosti, rekreacije, tekmovalnemu kolesarstvu ter smernicam kolesarske zveze,
• omogočanje pridobivanja licenc za udejstvovanje na tekmovanjih in s tem doseganje dobrih rezultatov,
• sodelovanje z drugimi klubi in izvajanje zgoraj navedenih izobraževanj v obliki predavanj in društvi, pri dejavnostih, ki so pomembne za razvoj kolesarskega športa,
• skrb za materialne možnosti delovanja kluba ter s sredstvi gospodariti, kot dober gospodar.

– NA PODROČJU TURIZMA:
• vključevanje v promocijsko –tržne akcije, turistične prireditve,
• sodelovanje z javnim zavodom, razvojnimi agencijami in turističnim gospodarstvom predvsem v segmentu ponudb,
• vodenje kolesarskih tur za goste,
• dodatno izobraževanje turističnih delavcev v segmentu kolesarstva ,
• izvajanje promocij na svojih prireditvah,
• izvajanje kolesarskih tur po Sloveniji in tujini,
• populariziranje lokalnega in regijskega turizma s poudarkom na zdraviliški ponudbi: voda & zdravje.

– NA PODROČJU KULTURE:
• programsko in smiselno vključevanje v kulturne programe lokalnih in regijskih javnih zavodov,
• sodelovanje z društvi, ki opravljajo s kolesarstvom povezano dejavnost.

– NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA:

• izvajanje tečajev, odprtih predavanj, v smislu spodbujanja izbire kolesarskih poti, kolesa kot prevoznega sredstva,
• z izvajanjem osnovne dejavnosti se kaže zavednost do naravnega okolja, rezultat česar je trajno varovanje okolja z zgledom in spodbujanjem novih generacij,
• k slednjemu spada opozarjanje na čisto okolje, tako da se ne odmetavajo smeti in vključevanje v lastne čistilne akcije ter akcije drugih organizatorjev,
• sodelovanje z lokalnimi organizatorji dejavnosti na področju varstva okolja .

– NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
• v okviru zgoraj navedenih področij vplivati na mlajše in starejše generacije v smislu spodbujanja k sodelovanju in spoštovanju vrednot zajetih v osnovni dejavnosti kluba.

-NA PODROČJU
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
• v sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami, organizirati meritev osnovnih življenjskih funkcij (merjenje krvnega tlaka, srčnega utripa itd.) po izvedbi krajših ali daljših kolesarskih poti z različnimi ciljnimi skupinami (starejši, mlajši, turisti…).

10. člen

Klub lahko opravlja poleg dejavnosti iz 9. člena tega statuta tudi pridobitno dejavnost, ki je neposredno povezana z nameni in cilji kluba ter se opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje in sicer:
• organizira tečaje v zvezi s kolesarstvom,
• organiziranje in vodenje kolesarskih tur z gorskimi, treking in cestnimi kolesi,
• organizira javne prireditve,
• izvaja promocijo in reklamiranje s področja delovanja kluba.
Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

11. člen

Kolesarski klub Rogaška in njegovi člani se aktivno vključujejo v sooblikovanje turistične ponudbe Rogaške Slatine, v okviru razpoložljivih sredstev tudi v njeno promocijo in v ostale, s turizmom povezane aktivnosti tako, da s svojimi organi, članstvom in sprejetimi programi delovanja, omogočajo vključevanje delovanja kluba v javnem interesu turizma. Kolesarski klub Rogaška je zato tudi enakopraven član lokalne turistične organizacije, Zavoda Turizem Rogaška.

Delovanje kluba v javnem interesu za potrebe turizma se vključuje z:
 sodelovanjem kluba pri aktivnostih lokalne turistične organizacije, Zavoda za Turizem Rogaška,
 spodbujanjem članstva za aktivno sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 organiziranjem in usklajevanjem prireditev, če so zagotovljena finančna sredstva s strani Zavoda za turizem, širšega turističnega pomena,
 pomoč pri izvajanju informacijske in promocijske aktivnosti za potrebe turizma, če so zagotovljeni materiali in sredstva, kadar izvaja aktivnosti iz svojega področja,
Za lažje uresničevanje zgoraj opredeljenih aktivnosti se pri organih kluba lahko oblikujejo projektni sveti in komisije za izvedbo posameznih dejavnosti. Prav tako se lahko klub povezuje stalno ali začasno z različnimi subjekti javnega in zasebnega prava za uresničitev usklajenih interesov na področju turizma.

III. ČLANSTVO

12. člen

Vsakdo lahko postane član KK, ko podpiše pristopno izjavo, plača članarino, se obveže, da se bo ravnal po statutu kluba in deluje v njem pod enakimi pogoji.
Če se v KK včlani oseba do 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Če pa se včlani oseba od 7. do 15. leta starosti, pa mora priložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Tujec lahko postne član KK pod enakimi pogoji.

13. člen

Članstvo v KK se letno obnavlja. Kdor želi v prihodnjem koledarskem letu obnoviti članstvo, mora do roka, ki ga določi upravni odbor poravnati letno članarino in izpolniti druge obveznosti, ki jih določi občni zbor ali upravni odbor, sicer se mu članstvo avtomatsko briše.

14. člen

KK ima lahko tudi častne člane. Častni član lahko postane posameznik, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju kolesarskega kluba.
Na predlog upravnega odbora imenuje častnega člana iz prejšnjega odstavka tega člena občni zbor KK.
Častni član ima enake pravice in dolžnosti kot drugi člani, le da ni obvezen plačevati letne klubske članarine in opravljati delovnih obveznosti po programu dela KK Rogaška.

15. člen

Pravice članov KK Rogaška:
• da dajejo predloge ter pobude za delo organov KK,
• da volijo in so lahko izvoljeni v organe KK,
• da sodelujejo pri oblikovanju in realizaciji programov dela KK,
• da v skladu z veljavnimi predpisi uporabljajo športne rekvizite, druga sredstva in opremo KK,
• da sodelujejo v športnih, rekreativnih, humanitarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih aktivnostih, ki jih organizira KK Rogaška ali Kolesarska zveza Slovenije,
• da so kot člani KK povezni v Kolesarsko zvezo Slovenije,
• da lahko prejemajo nagrade in priznanja za svoje delo in dosežene uspehe,
• da imajo druge pravice, ki izhajajo iz članstva v KK.

16. člen

Dolžnosti članov KK Rogaška so:
• da uresničujejo svoj del sprejetih in dogovorjenih nalog v okviru programa dela KK,
• da izvajajo sklepe organov KK,
• da sodelujejo na organiziranih prireditvah KK in izven ter sodelujejo na tekmovanjih višjih rangov, se častno borijo za svoj klub ter dosegajo rezultate sorazmerno svojim sposobnostim,
• da ravnajo z zaupanimi jim rekviziti in ostalo klubsko opremo kot dober gospodar,
• da redno plačujejo članarino ter druge prispevke,
• da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
• da varujejo ugled društva.
Mladoletni člani imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani, razen da odločajo in so izvoljeni v organe društva.

17. člen

Članstvo v KK Rogaška preneha:
• s prenehanjem delovanja KK,
• s smrtjo člana,
• z izstopom člana,
• s črtanjem člana zaradi neplačevanja članarine in drugih dogovorjenih prispevkov
• z izključitvijo iz kluba.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če pošlje upravnemu odboru pisno izjavo o odstopu.
Člana črta iz kluba upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine in drugih prispevkov.
O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI KOLESARSKEGA KLUBA ROGAŠKA

18. člen

Organi KK Rogaška so:
• občni zbor
• upravni odbor
• nadzorni odbor
• disciplinska komisija
Mandat članov v organih KK Rogaška je dve leti in so lahko večkrat ponovno izvoljeni. Volitve organov so javne.
Posameznim članom upravnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča občni zbor.

OBČNI ZBOR

19. člen

Občni zbor kolesarskega kluba je najvišji organ kolesarskega kluba, sestavljajo pa ga vsi člani kluba.

20. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor vsako leto, vsako drugo leto pa opravi tudi volitve v organe kluba.
Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov. Izredni občni zbor mora upravni odbor sklicati najkasneje v enem mesecu po prejetju zahteve. V nasprotnem primeru ga lahko skliče predlagatelj, ki predloži dnevni red z ustreznimi materiali.
Sklic občnega zbora mora biti z dnevnim redom objavljen najmanj sedem dni pred dnem, za katerega je bil sklican.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

21. člen

Delo občnega zbora je javno. Zasedanje vodi tričlansko delovno predsedstvo.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov KK s pravico odločanja. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj trije člani s pravico odločanja
Sklepi so veljavni, če je zanje glasovalo več kot polovica prisotnih članov s pravico odločanja. Za odločanje o spremembah statuta kluba in morebitnem prenehanju delovanja kluba, mora zanje glasovati dve tretjine prisotnih članov s pravico odločanja.

22. člen

Občni zbor:
• razpravlja in sklepa o poročilih, o delu upravnega odbora, finančnem poslovanju in o ugotovitvah nadzornega sveta,
• obravnava in sprejema letni program dela, finančni načrt kluba in zaključni račun,
• sprejema in spreminja statut KK ter druge pravne akte, ki sodijo v njegovo pristojnost,
• voli in razrešuje člane upravnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije ter predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika,
• odloča o pritožbah zoper sklepe organov kluba
• odloča o priznanjih in nagradah,
• odloča o združevanju in včlanjevanju v druge organizacije in združenja ter o izstopu iz njih,
• odloča o imenovanju častnih članov iz 14. člena tega statuta,
• podeljuje naziv častni član,
• lahko imenuje in razrešuje posamezne komisije in jim določa pristojnosti,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
• odloča o prenehanju delovanja kluba,
• odloča o višini nagrade posameznim članom, za delo v preteklem letu.

UPRAVNI ODBOR

23. člen

Upravni odbor je upravno-izvršilni organ občnega zbora, ki izvršuje sklepe in naloge občnega zbora in vodi delo kluba med dvema zasedanjema.
24. člen

Upravni odbor šteje 5 – 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter vodje formiranih sekcij.

25. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj trikrat letno.

26. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejme sklepe z večino prisotnih članov.
V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji. Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko člani kluba, izjemoma tudi zunanji člani kot strokovnjaki.

27. člen

Upravni odbor:
• vodi delo kolesarskega kluba med dvema zasedanjema občnega zbora,
• uresničuje sklepe občnega zbora,
• pripravlja poročila in predloge programov za zasedanje občnega zbora,
• določa višino članarine ter drugih prispevkov in obveznosti članstva,
• odloča o nakupu ali prodaji premičnin,
• išče sponzorje in donatorje ter možnosti financiranja dejavnosti in opreme iz javnih in drugih virov,
• pripravlja predloge pravnih aktov kluba,
• izvršuje vse naloge, ki spadajo po svoji naravi v njegovo pristojnost,
• sprejema odločitve o izdajanju priznanj; pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva,
• predlaga občnemu zboru podelitev naziva “častni član”.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

28. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

NADZORNI ODBOR

29. člen

Nadzorni odbor šteje 3 člane, od katerih člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo na sejah upravnega odbora vendar nimajo pravice glasovanja.
Nadzorni odbor spremlja delovanje organov kolesarskega kluba in njegovo finančno in materialno poslovanje, o čemer letno poroča na občnem zboru.
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavno sprejeti, če sta dva za.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

PREDSEDNIK

30. člen

Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik kluba.
Predsednik je uradni zastopnik KK in predstavlja klub navzven in ga zastopa v pravnem prometu neomejeno, razen v zadevah, za katere je potrebno imeti sklep
občnega zbora ali upravnega odbora. Predsednik odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje.
Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored.
Predsednik kluba je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
V primeru odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge podpredsednik z enakimi pooblastili. Klub lahko zastopajo tudi drugi člani, če imajo pisno pooblastilo predsednika ali upravnega odbora.

V. ODGOVORNOSTI ČLANOV

DISCIPLINSKA KOMISIJA

31. člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki med sabo izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija ugotavlja in obravnava disciplinsko odgovornost članov ter izreka ustrezne sklepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavno sprejeti, če sta dva za.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

32. člen

Disciplinski prekrški so:
• kršenje statuta kolesarskega kluba,
• dejanja ki rušijo ugled kluba,
• ne izvrševanje sklepov organov kluba

33. člen

Disciplinska komisija lahko članu, ki ga v dokaznem postopku spozna za krivega, izreče enega od naslednjih ukrepov:
• za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih in moralnih posledic – OPOMIN,
• za težje kršitve, ki imajo znatne materialne ali moralne posledice – ZAČASNO IZKLJUČITEV IZ KLUBA do dveh let,
• za najtežje kršitve, ki imajo velike materialne ali moralne posledice – TRAJNO IZKLJUČITEV IZ KLUBA.
Ko postanejo sklepi veljavni, se jih javno objavi.

34. člen

Zoper sklep disciplinske komisije o izreku disciplinskega ukrepa se lahko član pritoži na občni zbor.
Občni zbor presodi dokazni postopek in ustreznost izrečenega disciplinskega ukrepa ter ga lahko potrdi, spremeni ali razveljavi.
Odločitev občnega zbora je dokončna.

35. člen

Morebitna nesoglasja in nesporazumi med člani kluba se rešujejo sporazumno. Če jih sporazumno ni mogoče rešiti, upravni odbor s soglasjem prizadetih določi nevtralno komisijo, ki odloča o sporu.

36. člen

Kdorkoli povzroči KK škodo jo mora povrniti. Postopek za ugotavljanje odškodninske odgovornosti vodi upravni odbor kolesarskega kluba.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

37. člen

Finančno in materialno poslovanje KK se vodi po veljavnih predpisih, ki veljajo za društva.

38. člen

Sredstva kolesarskega kluba se zbirajo iz naslednjih virov:
• članarina in drugi obvezni prispevki na podlagi sklepov organov KK,
• iz javnih sredstev,
• sredstva sponzorjev in donatorjev,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
• iz daril in volil,
• iz drugih virov.
Če KK pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje nepridobitne dejavnosti, za katerega je bil KK ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja KK med njegove člane je nična.
Finančne in materialne listine kluba podpisuje predsednik kluba ali drug član kluba, ki ga pisno pooblasti predsednik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

39. člen

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Kolesarski klub zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z veljavnimi predpisi in sicer tako, da so jasno razvidni:
• višina in viri prispelih sredstev,
• poraba sredstev, razdeljena
po višini in namenu,
• razlika med prihodki in odhodki,
• stanje sredstev na TR računu KK,
• neporavnane terjatve ter obveznosti,
• evidenca osnovnih sredstev, ki so
v lasti kluba.

VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Kolesarski klub preneha:
• s sklepom občnega zbora, če je tako glasovalo več kot dve tretjini prisotnih članov pravico odločanja,
• s spojitvijo z drugimi društvi,
• s pripojitvijo k drugemu društvu,
• po samem zakonu,
• s stečajem,
• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
• po samem zakonu.

41. člen

Če preneha KK delovati na podlagi sklepa občnega zbora, mora v sklepu o prenehanju določiti po dejavnosti sorodno društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo, na katero se po poravnanju vseh obveznosti prenese premoženje kolesarskega kluba. Če takega sklepa kluba, zavoda ali ustanove ni, preide premoženje na Občino Rogaška Slatina. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

42. člen

Ta statut je bil sprejet na občnem zboru dne 28.02.2009 in prične veljati takoj.
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo na enak način kot je bil sprejet ta statut.
Vse potrebne pravilnike mora klub sprejeti v roku treh mesecev po sprejetju temeljnega akta, ki te pravilnike opredeljuje.

Predsednica KK Rogaška

Nanika Čakš

……………………………………….